Nieuws en mededelingen

Update Reaal

Hoe zat het ook alweer?

In november 2015 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl staatsverzekeraar Reaal gedagvaard. Reaal is de derde verzekeraar waar de vereniging een collectieve procedure tegen is gestart. De verzekeraar verkocht circa één miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AXA, Winterthur en Zwitserleven.

De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden.

Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Een deel van de vordering van de vereniging is niet toegewezen. Beide partijen zijn vervolgens in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen Reaal geruime tijd heeft stilgelegen. Zowel wij als Reaal wilden eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update Nationale-Nederlanden

Hoe zat het ook alweer?

Tien jaar geleden zijn we gestart met de collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. Hierbij blikken we terug naar de belangrijkste momenten in de procedure tot nu:

  • 2013: De Vereniging Woekerpolis start de procedure tegen Nationale-Nederlanden.
  • 2015: Het Europese Hof doet uitspraak in de zaak Nationale Nederlanden / Van Leeuwen die bepalend is voor het vervolg van de procedure bij de rechtbank.
  • 2017: De vorderingen van Vereniging Woekerpolis worden afgewezen. Vereniging Woekerpolis gaat in hoger beroep.
  • 2021: Het hof Den Haag stelt vragen aan de Hoge Raad. Het hof hoopt zo van de Hoge Raad duidelijkheid te krijgen over hoe zij de vorderingen van de Vereniging moet beoordelen.
  • 2022: De Hoge Raad geeft positieve antwoorden op de vragen van het hof. Hiermee wordt de procedure bij het hof voortgezet.
  • 2023: Einduitspraak van het hof Den Haag wordt in september 2023 verwacht.

Wat is het laatste nieuws?

Wij verwachten in september 2023 een uitspraak van het hof Den Haag.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update ASR

Hoe zat het ook alweer?

In juni 2016 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl ASR gedagvaard voor haar rol in de woekerpolisaffaire.

ASR verkocht circa 1,1 miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AMEV, Falcon Leven, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen. De procedure spitst zich toe op de twee meest verkochte producten van ASR: het ABC Spaarplan en de Waerdye-polis.

Bij deze producten zijn kosten ingehouden die niet zijn overeengekomen met klanten. Daarnaast zijn er misleidende rekenvoorbeelden in de offertes gebruikt. Na een negatieve uitspraak in 2019 zijn we in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen ASR enige tijd heeft stilgelegen. Het hof wilde eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten.

We hebben het hof gevraagd om ASR een datum te geven waarop zij kunnen reageren op onze standpunten in dit hoger beroep. Daarna zullen partijen hun standpunten waarschijnlijk nog mondeling mogen toelichten.

ASR en Aegon hebben in november 2022 bekend gemaakt dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt waaronder de woekerpolisportefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

In een persbericht hebben wij ASR en Aegon opgeroepen om, vóór de overname, woekerpolisgedupeerden te compenseren. Ook hebben wij de verzekeraars in een brief hierom verzocht. Helaas hebben beiden hier geen gehoor aan gegeven, en zullen we dus het oordeel van de rechter in de procedures moeten afwachten.

Op 17 januari 2023 waren we aanwezig als gevolmachtigde van een aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van ASR.  Hoewel de aandeelhouders vrijwel unaniem voor de overname van Aegon hebben gestemd, vonden wij het belangrijk om aan het bestuur van ASR kritische vragen over het woekerpolisdossier te stellen. Hiermee wordt ASR indirect verplicht om voldoende reserves aan te houden voor een compensatieregeling.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update Aegon

Hoe zat het ook alweer?

Aegon is één van de grootste aanbieders als het gaat om de verkoop van woekerpolissen: het bedrijf verkocht maar liefst 1,3 miljoen woekerpolissen in de afgelopen 25 jaar. Vooral het product Koersplan van dochter Spaarbeleg is bekend.

In 2017 behaald de Vereniging Woekerpolis een overwinning: Aegon is volgens de rechtbank ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten. Toch is ook een belangrijk deel van de vordering van de vereniging niet toegewezen: volgens ons ten onrechte. Wij zijn daarom tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Ook Aegon is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen Aegon enige tijd heeft stilgelegen. Het hof wilde eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten. Inmiddels is de zaak weer opgepakt. In april van dit jaar zal er een pleidooi plaatsvinden. Daarna zal het hof naar verwachting uitspraak doen.

ASR en Aegon hebben in november 2022 bekend gemaakt dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt waaronder de woekerpolisportefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

In een persbericht hebben wij ASR en Aegon opgeroepen om, vóór de overname, woekerpolisgedupeerden te compenseren. Ook hebben wij de verzekeraars in een brief hierom verzocht. Helaas hebben beiden hier geen gehoor aan gegeven, en zullen we dus het oordeel van de rechter in de procedures moeten afwachten.

Op 17 januari 2023 waren we aanwezig als gevolmachtigde van een aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van ASR.  Hoewel de aandeelhouders vrijwel unaniem voor de overname van Aegon hebben gestemd, vonden wij het belangrijk om aan het bestuur van ASR kritische vragen over het woekerpolisdossier te stellen. Hiermee wordt ASR indirect verplicht om voldoende reserves aan te houden voor een compensatieregeling.

Wat betekent de overname van Aegon door ASR voor uw woekerpolis?

De overname heeft geen directe gevolgen voor uw woekerpolis. Wel heeft de overname tot gevolg dat wij bij een positieve uitspraak van de rechter met ASR in overleg zullen treden over een schikking in plaats van met Aegon.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update achmea 

Wat ging eraan vooraf?

In januari 2019 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met de Consumentenbond verzekeraar Achmea gedagvaard. De procedure werd gestart nadat beide verenigingen in november 2018 samen met honderden gedupeerden actie voerden bij het hoofdkantoor van de verzekeraar. Inzet was om met Achmea, dat in totaal zo’n 800.000 woekerpolissen verkocht, in overleg te treden over een compensatieregeling. Doordat Achmea weigerde om in gesprek te gaan, was een gang naar de rechter onvermijdelijk.

In juni 2020 zijn onze vorderingen voor een deel toegewezen, maar ook voor een deel afgewezen. Daarom zijn we daarna in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

In januari 2023 heeft er een zitting bij het hof plaatsgevonden waarbij partijen hun standpunten mondeling hebben kunnen toelichten en waarbij het gerechtshof vragen aan partijen heeft gesteld.

Achmea heeft na de zitting van januari 2023 aangegeven dat zij van mening is dat alle rechters vervangen moeten worden omdat één van de rechters in een eerdere procedure over een beleggingsverzekering een adviserende rol zou hebben gehad. Dit wordt ‘wraking’ genoemd. Dit verzoek is op 21 maart 2023 toegewezen. Dit betekent dat er nu eerst drie nieuwe rechters moeten worden aangewezen. Daarna zal er hoogstwaarschijnlijk opnieuw een zitting bij het hof plaatsvinden. Het is onduidelijk op welke termijn  dat zal gebeuren.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Vereniging Woekerpolis roept publiekelijk ASR en Aegon op tot compensatie voor fusie

Aegon heeft aangekondigd zijn Nederlands dochterbedrijf te verkopen aan ASR. Daarmee wordt ASR de verzekeraar met het grootste aantal woekerpolis gedupeerden van Nederland.

Wat is er gebeurd?
Zowel ASR als Aegon kondigen weliswaar een fusie aan, maar reppen met geen woord over de woekerpolisaffaire. En dat terwijl deze affaire als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt.

Hoe gaat het nu verder?
Wij hebben publiekelijk geëist dat ASR en Aegon vóór de afronding van hun fusie, de kwestie rondom Woekerpolissen op gaan lossen. Door dit publiekelijk te doen houden we de druk hoog. Dit is overigens een eerste stap. Als ASR en Aegon hier niet op ingaan, overwegen we een verzoek in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 9 november 2022

Uitspraak in zaak Wakkerpolis tegen Nationale Nederlanden

De rechtbank Rotterdam heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan in de zaak van Wakkerpolis tegen Nationale Nederlanden. Volgens de rechtbank heeft Nationale Nederlanden ten onrechte zogenaamde ‘eerste kosten’ in rekening gebracht bij woekerpolissen die zijn afgesloten vóór 1 juli 1994. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de provisie die aan de tussenpersoon werd uitgekeerd.

Aangezien beide partijen hebben aangegeven te overwegen in hoger beroep te zullen gaan, kunnen nog geen conclusies aan deze uitspraak worden verbonden. Toch is  het natuurlijk een enorme opsteker dat een deel van de vorderingen is toegewezen. Voor een meer definitief oordeel zal de uitspraak van het hof Den Haag in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden afgewacht moeten worden. Het hof heeft aangegeven in het eerste kwartaal van 2023 uitspraak te zullen doen.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 21 juli 2022

Doorbraak in woekerpolisaffaire

De Hoge Raad heeft op 11 februari 2022 in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl een positieve uitspraak gedaan voor woekerpolisgedupeerden. Het verweer van Nationale Nederlanden dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak zal nu verder worden behandeld door het hof Den Haag. Lees het persbericht

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 11 februari 2022

Motie burgerinitiatief met algemene stemmen aangenomen in Tweede Kamer

Ons burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ is op 27 januari behandeld door de Tweede Kamer. Het burgerinitiatief heeft geleid tot een motie, waarin de Kamer de regering oproept om met voorstellen te komen om meer transparantie voor consumenten te bereiken. Deze motie werd op 1 februari met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Minister Kaag heeft aangeven in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en de verzekeraars. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit zal leiden tot een aanpassing van de wet.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 2 februari 2022

Positief advies aan Hoge Raad in woekerpolisdossier

De Advocaat Generaal (AG) heeft voor woekerpolisgedupeerden een positief advies uitgebracht aan de Hoge Raad.

Het advies is naar aanleiding van prejudiciële vragen die eerder dit jaar aan de Hoge Raad waren gesteld in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Zie hier het artikel.

De vereniging ziet dit advies als een enorme opsteker. De A-G is samengevat van mening dat verzekeraars op grond van privaatrechtelijke normen verplicht kunnen zijn om aanvullende informatie aan consumenten te verstrekken, bijvoorbeeld over de ingehouden kosten en de werking van het product. Deze informatie dient duidelijk en nauwkeurig te zijn, zodat een consument begrijpt wat hij koopt. Daarbij moet de rechtszekerheid voldoende gewaarborgd blijven, zodat achteraf geen onredelijke eisen aan de verzekeraar worden gesteld. Over het algemeen wordt een advies van de AG overgenomen door de Hoge Raad. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Kijk hier voor ons persbericht

Burgerinitiatief door naar volgende ronde

Het burgerinitiatief Tijd voor Transparantie, dat voorstelt dat verzekeraars alle kosten die zij inhouden op kapitaalverzekeringen aan hun klanten moeten melden, is goedgekeurd door de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Dat betekent dat de initiatiefnemers hun voorstel mogen toelichten aan de vaste commissie voor Financiën, en dat het voorstel vervolgens in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Het Burgerinitiatief is een initiatief van de Consumentenbond, Consumentenclaim, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl. Lees hier het goedkeuringsverslag van de Tweede Kamer.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 februari 2021

Laatste ronde woekerpolisaffaire: oordeel Hoge Raad

In de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden heeft het hof Den Haag op 23 februari 2021 de knoop doorgehakt over de aan de Hoge Raad te stellen prejudiciële vragen. Voorzitter Ab Flipse is blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is: “Wij verwachten dat dit de laatste en beslissende ronde wordt in de woekerpolisaffaire en zien de antwoorden van de Hoge Raad met veel vertrouwen tegemoet.” Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 24 februari 2021

Samen voor een eerlijk pensioen

Vereniging Woekerpolis.nl is samen met 6 andere initiatiefnemers een petitie gestart met als belangrijkste eis dat onze pensioenen met terugwerkende kracht worden geïndexeerd en dat er herstelbetalingen plaatsvinden. De pensioenfondsen hebben daar ruimschoots genoeg geld voor in kas. Onderteken de petitie op: www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 18 februari 2021

Verzekeraar Conservatrix failliet

De rechtbank Amsterdam heeft op 8 december het faillissement van verzekeraar Conservatrix uitgesproken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen voor de polishouders zijn. De curatoren onderzoeken of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief van Conservatrix met meer informatie over het vervolg van het proces. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 9 december 2020

Beslissing hof in zaak NN duurt te lang

Het bestuur van de Vereniging Woekerpolis.nl is van mening dat de beslissing van het gerechtshof Den Haag over de vragen aan de Hoge Raad lang op zich laat wachten. In de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) gaf het hof in maart 2020 aan voornemens te zijn vragen te stellen aan de Hoge Raad om duidelijkheid te krijgen welke verplichtingen op de verzekeraars rustten bij het aanbieden van beleggingsverzekeringen. Pas in het voorjaar van 2021 verwacht het hof daar een definitieve beslissing over te nemen. De vereniging heeft het hof verzocht om deze beslissing eerder te nemen, omdat er zoveel rechtszaken en gedupeerden afhankelijk zijn van deze beslissing.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 24 november 2020

Vervolg zaak tegen Nationale Nederlanden

In de collectieve procedure tegen Nationale Nederlanden (NN) wil het gerechtshof Den Haag vragen stellen aan de Hoge Raad. Dat komt omdat er meerdere Europese Richtlijnen in het woekerpolisdossier spelen en rechtbanken en gerechtshoven hierin niet dezelfde uitspraken doen. In de afgelopen maanden hebben alle partijen op de tussenuitspraak van het hof kunnen reageren. Het hof verwacht in het voorjaar 2021 een definitieve uitspraak te kunnen doen. Daarna gaan de vragen naar de Hoge Raad, die hierin duidelijkheid gaat geven. Dat is van belang voor deze zaak tegen NN, maar gaat ook een rol spelen in al onze collectieve procedures. Meer informatie over de vragen aan de Hoge Raad leest u in dit artikel.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 9 november 2020

Kamer moet zich buigen over schimmige kapitaalverzekeringen

Verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om álle kosten van een kapitaalverzekering op duidelijke jaaroverzichten te vermelden. Om dat te bereiken, dienden de Consumentenbond en ConsumentenClaim (mede namens Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) op 29 oktober 2020 een burgerinitiatief in bij de Tweede Kamer, ondersteund door 52.000 handtekeningen. Hiermee komt het onderwerp op de agenda van de Kamer. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 29 oktober 2020

52.000 handtekeningen voor transparantie kapitaalverzekeringen

Bij ConsumentenClaim, de Consumentenbond, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces zijn 52.000 handtekeningen binnengekomen voor het ‘Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’. Met het burgerinitiatief willen de partijen het onderwerp kapitaalverzekeringen op de politieke agenda krijgen. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. Dat aantal is ruimschoots behaald. Op 29 oktober overhandigen Sandra Molenaar en Stef Smit, directeur ConsumentenClaim, het burgerinitiatief en de handtekeningen aan de Tweede Kamer. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 oktober 2020

Hoger beroep ingesteld tegen Achmea

De rechtbank Gelderland oordeelde in juni 2020 dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het hefboom- en inteereffect en zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige verrijking. In dat opzicht een positieve uitspraak voor de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond, die de collectieve procedure hebben aangespannen. De rechter gaf de belangenorganisaties echter niet op alle punten gelijk. Zo zijn er door Achmea diverse kosten in rekening gebracht zonder dat de verzekeraar daarvoor toestemming van haar klanten had. Dit vinden de organisaties dermate belangrijk dat zij zich niet bij de afwijzing van dit punt kunnen neerleggen en hoger beroep hebben ingesteld.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 6 oktober 2020

Uitspraak Achmea

De rechtbank Gelderland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan in de procedure tegen Achmea. Deze wordt gevoerd door de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl. Hieruit blijkt dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft geïnformeerd/gewaarschuwd over het hefboom- en inteereffect, waardoor de polis minder waard kan worden. Achmea moet de hierdoor geleden schade compenseren. In de uitspraak hebben de Consumentenbond en de Vereniging niet op alle punten gelijk gekregen. Daarom wordt overwogen in hoger beroep te gaan. Lees het persbericht.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 30 juni 2020

Burgerinitiatief in de media

In een radio-interview legt Stef Smit, directeur ConsumentenClaim uit wat het burgerinitiatief ‘Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’ inhoudt. Initiatiefnemers ConsumentenClaim, Consumentenbond, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces willen dat er een einde komt aan de schimmige kosten van verzekeraars. Dat kan alleen als de politiek de wet wijzigt en verzekeraars verplicht alle kosten in beeld te brengen. Inmiddels zijn er meer dan 40.000 handtekeningen gezet, waardoor het initiatief op de agenda van de Tweede Kamer kan komen. Het interview wordt uitgezonden bij Omroep Wetering, Omroep Vlaardingen en De Late Avond (11 lokale omroepen in Zuid-Holland) tussen 27 en 29 juni 2020. U kunt hieronder naar het radio-interview luisteren. Ook kunt u nog steeds het burgerinitiatief tekenen op https://www.tijdvoortransparantie.nl.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 29 juni 2020

Radio-interview over burgerinitiatief:

Update burgerinitiatief Tijd voor Transparantie

In korte tijd hebben meer dan 40.000 Nederlanders het burgerinitiatief ‘Transparante jaaroverzichten Kapitaalverzekeringen’ ondertekend. Hiermee is het minimaal benodigde aantal handtekeningen gehaald om het burgerinitiatief bij de Tweede Kamer te kunnen indienen. Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim: “Vooral de laatste dagen ging het hard en kwamen er duizenden handtekeningen per dag binnen. Dit geeft wel aan dat het onderwerp sterk leeft in de samenleving. Mensen pikken het niet langer als informatie wordt achtergehouden.” De vier initiatiefnemers (ConsumentenClaim, Consumentenbond, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) hebben nu hun doelstelling verhoogd naar 100.000 handtekeningen. Het burgerinitiatief kan ondertekend worden op https://www.tijdvoortransparantie.nl.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 24 juni 2020

Uitspraak Achmea opnieuw uitgesteld

Rechtbank Arnhem heeft de uitspraak in onze zitting tegen Achmea opnieuw uitgesteld. De rechtbank verwacht in juli 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 11 juni 2020

Hoge Raad moet Europese regels verduidelijken

Verzekeraars houden kosten in op polissen, zonder klanten hier transparant over te informeren. Hierdoor komen klanten aan het einde van de looptijd van de verzekering in financiële problemen. Daarom voeren wij collectieve procedures tegen de verzekeraars, waaronder Nationale-Nederlanden (NN). In deze zaak tegen NN besloot het gerechtshof Den Haag in een tussenuitspraak vragen te gaan stellen aan de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. Hiervoor zijn twee redenen:

  1. Aan de zaak liggen twee Europese Richtlijnen ten grondslag. Hierbij is onduidelijk of ze beide van toepassing zijn, óf dat de ene regeling voorrang heeft op de andere regeling.
  2. Rechtbanken en gerechtshoven leggen de wet en regelgeving niet hetzelfde uit, waardoor uitspraken van elkaar verschillen.

Aan de Hoge Raad de vraag om hierin duidelijkheid te geven. De antwoorden van de Hoge Raad zijn niet alleen van belang voor de zaak tegen NN, maar zijn van belang voor álle woekerpolisdossiers. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 mei 2020

Burgerinitiatief van start

Het is tijd voor transparantie. Verzekeraars houden nog steeds verborgen kosten in bij kapitaalverzekeringen, waaronder woekerpolissen. Wij willen dat de politiek ingrijpt en verzekeraars verplicht alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht. Om dit op de politieke agenda te zetten zijn wij dit burgerinitiatief gestart. Doe mee en teken hier het burgerinitiatief!

Vereniging Woekerpolis.nl, geproduceerd op 12 mei 2020

Uitspraak Achmea uitgesteld

Rechtbank Arnhem heeft de uitspraak in onze zitting tegen Achmea uitgesteld. De rechtbank verwacht in juni 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 7 mei 2020

Tussenuitspraak in procedure tegen NN

Het hof Den Haag heeft op 31 maart 2020 een tussenuitspraak gedaan in onze procedure tegen Nationale Nederlanden. Zoals tijdens de laatste zitting in de zaak al werd aangekondigd, is het hof van plan om een aantal vragen aan de Hoge Raad voor te leggen. Deze vragen gaan duidelijk maken of Nationale Nederlanden (en andere verzekeraars) klanten voldoende heeft geïnformeerd, bijvoorbeeld over de hoge kosten die op de beleggingsverzekeringen werden ingehouden. Voordat de vragen naar de Hoge Raad gaan, mogen partijen zich hier nog over uitlaten.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 10 april 2020

Uitspraak Kifid in Reaal polis

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft uitspraak gedaan in de zaak van een consument met een Reaal woekerpolis. Volgens het Kifid moet de verzekeraar de afkoopwaarde van de polis opnieuw berekenen en met een vergoeding komen. Dit omdat op de polis stond vermeld dat de beheerkosten nul procent bedroegen, maar er toch kosten in rekening werden gebracht. Gebrekkige informatie is een belangrijk punt in het woekerpolisdossier. Een uitspraak als deze door het Kifid sterkt de strijd tegen de woekerpolissen. Lees meer.

Kifid, gepubliceerd op 24 februari 2020

Rechtszaak woekerpolissen Achmea 

Op 12 februari 2020 was in de Rechtbank Arnhem een zitting tussen de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond tegen Achmea inzake het woekerpolisdossier. Tijdens deze zitting hebben beide partijen hun standpunten nader toegelicht en mochten ook enkele gedupeerden een persoonlijke toelichting geven. De Vereniging heeft o.a. sterk benadrukt dat de beleggingspolissen misleidend waren en dat zonder enige juridische grondslag zeer hoge kosten in rekening werden gebracht aan de consument. De rechtbank verwacht in mei 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 13 februari 2020.

Positieve ontwikkeling in procedure tegen NN

Op 20 januari was de afsluitende zitting bij het Gerechtshof Den Haag in onze collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. De advocaten van beide partijen hebben daar hun standpunten nog eens mondeling toegelicht. Bij de zitting waren leden van de vereniging aanwezig die op gepaste momenten van zich lieten horen. De uitkomst van de zitting is dat het hof rechtstreeks aan de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) vragen gaat stellen. Dit wordt nog officieel in een tussenuitspraak bevestigd, naar verwachting eind maart 2020. Wij zijn als vereniging blij met deze tussenstap die naar verwachting een aanzienlijke versnelling in de uitkomst van de woekerpolis-affaire gaat opleveren.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 januari 2020

Nieuwsarchief:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze activiteiten? Volg ons op Facebook en Twitter