Eerlijk over later

Een dezer dagen kreeg ik het jaaroverzicht van mijn spaarbeurs van de maatschappij die reclame maakt met Eerlijk over later. Vrolijk werd ik er niet van. Ondanks de inleg van wederom een jaar trouw sparen is het saldo aan het eind van 2018 nog minder dan aan het begin van het afgelopen jaar. Nu hoef ik mij daar niet over te verbazen. Er wordt belegd in (eigen) beleggingsfondsen. Nu was 2018 voor beleggers een slecht jaar, met name oktober en december. Dit zowel voor obligatiehouders als aandeelhouders. Dat ik daar een klap van mee zou krijgen was dan ook te verwachten. Tot mijn – en wellicht ook uw – geruststelling kan ik daar aan toevoegen dat het verlies in de eerste 7 weken van 2019 al weer aardig is weggewerkt. Maar we moeten afwachten: 2019 is nog niet om!

Inleg
Van mijn inleg in 2018 is voor bijna 5 maanden inleg aan kosten opgegaan. Overlijdensrisicoverzekering en overige kosten. Die laatste zijn aankoopkosten en kosten van beheer. Voor niets gaat de zon op, de verzekeringsmaatschappij moet ook leven. Nu worden die kosten heus wel in de koersen van hun eigen producten verwerkt, zodat je die dus eigenlijk dubbel moet betalen. Zichtbare en onzichtbare kosten. Wees maar niet bang: De maatschappij van Eerlijk over Later denkt heus wel aan zich zelf.

Overlijdensrisicoverzekering
Ontroerd zou ik moeten zijn over de kosten van de – niet overeengekomen – overlijdensrisicoverzekering. Die zou eigenlijk 135% van mijn inleg moeten zijn, maar is beperkt tot slechts 17% van de inleg. Een fractie van die 135%; maar een achtste deel. Nu is 17% toch nog altijd de inleg van meer dan 2 maanden over een heel jaar. 17% premie is ook aan de hoge kant als je bedenkt dat je bij tussentijds overlijden in de eerste helft van de looptijd je inleg vermeerderd met 10% terug krijgt. Geld waar je zelf niets aan hebt, immers je bent dan al overleden, maar wel fijn voor je treurende nabestaanden. Nu lijkt 10% -zeker met de huidige rentestand- wel veel, maar als je 10 jaar na het afsluiten voorgoed je ogen sluit, de gemiddelde looptijd is dan 5 jaar, dan is het rendement slechts 2%, eigenlijk nog minder, omdat je ook rente op rente moet rekenen (samengestelde intrest). Kom je in de 2e helft van de contractduur te overlijden dan ontvangen je erfgenamen je inleg vermeerderd met 4% samengestelde intrest terug. Als je dan nagaat dat mij in 1995 rendementen van tussen de 6 en 14% zijn voorgespiegeld, dan moet je je helemaal afvragen waarom je die – nogmaals, niet overeengekomen – overlijdensrisicoverzekering moet betalen. Niet voor niets is het een woekerpolis!

Prognoses
Overigens, die 6 tot 14% is nog aan de hoge kant met de verwachtingen die nu worden gegeven. Die 6% is in het gunstigste geval 5,32%. Met de te verwachten 14% spreekt men nu van een historisch gemiddelde van 8,36%. Dit kan dus nog minder worden. In het ergste geval is het over 6,5 jaar als mijn verzekering de looptijd van 30 jaar heeft bereikt nog minder dan nu.

Kijk ik naar de voorbeeldberekeningen van 1995 en de prognoses van nu dan kom ik tot een schrikbarende ontdekking. Met mijn inleg over 30 jaar, zou ik bij de prognoses van 1995 minimaal € 62.000 kunnen verwachten. Met de prognoses van nu wordt dat iets meer dan € 18.000.

Dat komt omdat bij de prognose geen rekening is gehouden met de kosten. In 1995 waren de kosten die de maatschappij in rekening brengt niet in de prognoses meegenomen. Men publiceerde dus nettorendementen. Iedereen kon weten dat een verzekeringsmaatschappij niet voor niets werkt, dus als ze met percentages van 14% schermden, dan wist je dat ze minstens 16% rendement moesten maken om die 14% uit te kunnen keren.

Narekenen
Met 8,36% over de inleg die ik doe, dit is al die jaren hetzelfde, kan ik € 15.000 verwachten. Pak ik de tabel uit 1995 van dezelfde maatschappij erbij dan zou ik bij een iets lager rendement van 8% van de zelfde inleg meer dan € 25.000 tegemoet kunnen zien. Een simpele rekentruck die iedereen kan maken, waarbij je rekening moet houden met het verschil van guldens toen en euro’s nu. Ik kom dus niet alleen meer dan € 10.000 te kort, ook nog eens die 0,36%!

Zelf heb ik ook tabellen waarmee ik op eenvoudige wijze de rente kan narekenen. De 8,36% van de maatschappij is bij mij slechts 5%. M.a.w. bij de verkoop van het product werd je lekker gemaakt met hoge nettorendementen, nu moet je blij zijn met lage brutorendementen, waar nog eens veel kosten vanaf gaan.

De vergelijking van hierboven met de prognose van 6% en de realiteit van 5,32% heb ik eveneens gemaakt. Ik kom hier uit op een nettorendement van ruim 3%!

Het is een woekerpolis of niet. Eerlijk over later, eerlijk duurt het langst. De tijd zal het leren!

Ids van der Meulen Bosma
Lid van Vereniging Woekerpolis.nl

Eerlijk over later