Algemeen Reglement

De Vereniging Woekerpolis.nl streeft naar een adequate compensatie voor haar leden, maar kan geen resultaat garanderen.

U kunt lid worden door u aan te melden op de website van de vereniging: www.woekerpolis.nl. U machtigt daarmee het bestuur van de vereniging om u in volledige vrijheid van handelen te vertegenwoordigen en op te treden bij overleg over eventuele schikkingen en/of bij juridische procedures.

Voor het voeren van procedures huurt de vereniging juridische specialisten in op basis van no cure no pay. Dit betekent dat als er voor u geen resultaat wordt behaald, u niets hoeft te betalen. Als er wel een resultaat voor u wordt bereikt, dan bent u slechts het vastgestelde percentage verschuldigd berekend over het voordeel ten opzichte van de huidige compensatieregelingen. In procedures wordt bovendien een vordering ter grootte van uw bijdrage meegenomen. De kans is daarom groot dat uw bijdrage geheel of gedeeltelijk op de aansprakelijke partij kan worden verhaald.

De vereniging kent verschillende vormen van lidmaatschap. Vanaf 1 maart 2022 is het niet meer mogelijk om te kiezen voor het plus-lidmaatschap. In uw persoonlijke dossieromgeving heeft u de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven. Onze vereniging vertrouwt op vrijwillige bijdragen van haar leden als belangrijke inkomstenbron. Uw bijdrage stelt ons in staat om extra druk uit te oefenen op verzekeringsmaatschappijen en hen te dwingen tot een betere compensatie.

Door middel van elektronische nieuwsbrieven, e-mails en informatie op de website worden leden over de voortgang en ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Minimaal één keer per jaar zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden.

Indien er bij ontbinding van de vereniging, na betaling van alle gemaakte kosten, een positief saldo resteert, zal dit bedrag onder de leden worden verdeeld volgens een door de algemene ledenvergadering vast te stellen verdeelsleutel.

Financiën van de Vereniging

Vergoedingsbeleid bestuur

De vereniging heeft een financieel reglement dat naast het de statuten aanvullende regels geeft voor het financieel beheer van de vereniging.

De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor onkosten en aanwezigheid die in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden. De vergoedingen zijn marktconform. In de jaarstukken worden de overeengekomen vergoedingen opgenomen. Deze worden jaarlijks gepresenteerd aan de ALV.

Financiering van de claims

De Vereniging werkt voor de financiering en uitvoering van claims sinds 2013 samen met ConsumentenClaim B.V. Met ConsumentenClaim is een no cure, no pay-afspraak gemaakt. Indien de Vereniging resultaat behaalt voor haar leden, draagt de Vereniging over de inkomsten per lid het overeengekomen percentage van 10% af aan ConsumentenClaim. (In het geval van een plus-lidmaatschap bedraagt het aan ConsumentenClaim verschuldigde percentage 5%.) Indien er geen resultaat wordt behaald dan hoeft de Vereniging of haar leden niets te betalen.

Disclaimer

De vereniging zet zich met zorg in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. De vereniging kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.